Pantai Glagah

Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta 

Pantai Pasir Kadilangu

Pasir Kadilango, Jangkaran, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55654

Hutan Mangrove

Pasir Mendit, Jangkaran, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55654